0
09198000970
محتوای مصطلح الحدیث شانه چی
درایه الحدیث

چرا درایه الحدیث را یاد نمیگیریم ؟

علت آن که ما درایه الحدیث را به سختی یاد می گیریم و به راحتی فراموش می کنیم چیست؟